Walne Zgromadzenie Spółdzielni jest najwyższym organem Spółdzielni. W związku z tym, że liczba członków spółdzielni przekracza 500 członków Walne Zgromadzenie zostaje podzielone na trzy części. Rada Nadzorcza ustala zasady zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni.

Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni tylko osobiście. Osoby ubezwłasnowolnione i osoby małoletnie biorą udział w Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni przez swoich opiekunów lub przedstawicieli ustawowych, a osoby prawne i współwłaściciele jednego lokalu przez ustanowionych w tym celu pełnomocników. Pełnomocnik nie może mieć więcej niż jeden głos. Każdy członek ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów.
W Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele Związku Rewizyjnego, w którym spółdzielnia jest zrzeszona oraz przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej, a także zaproszeni przez Zarząd lub Radę Nadzorczą goście.

Aby zapoznać się z dokumentami z Walnego Zgromadzenia Spółdzielni zapraszamy do następujących działów: