Z niżej wymienionymi dokumentami można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej „Polne” w Lubinie.

Uchwały Walne Zgromadzenie:

Wykazy uchwał Walnego Zgromadzenia SM „Polne” w Lubinie

Wykaz uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w 2016 roku:

 • Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia SM „Polne”.
 • Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej SM „Polne” za rok 2015.
 • Uchwała w sprawie wyborów do Rady Nadzorczej na kadencję w latach 2016 – 2019.
 • Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu SM „Polne” za rok 2015.
 • Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2015.
 • Uchwała w sprawie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółdzielni za rok 2015.
 • Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Prezesowi Zarządu za pracę w 2015 roku.
 • Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Zastępcy Prezesa Zarządu za pracę w 2015 roku.
 • Uchwały w sprawie wyboru delegata i zastępcy delegata SM „Polne” na Regionalny Zjazd Delegatów RZRSM w Zielonej Górze.
 • Uchwała w sprawie wyboru przedstawiciela SM „Polne” na Zjazd przedkongresowy.

Uchwały Rada Nadzorcza:

Wykazy uchwał Rady Nadzorczej SM „Polne” w Lubinie

Wykaz uchwał Rady Nadzorczej 2015 r :

 • Uchwała nr 01/2015 z dnia 20.01.2015 r. – w sprawie uzupełnienia środków funduszu remontowego SM „Polne” w Lubinie z funduszu zasobowego na zasadach pożyczki wewnętrznej.
 • Uchwała nr 02/2015 z dnia 20.01.2015 r. – w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczego SM „Polne” w Lubinie na rok 2015.
 • Uchwała nr 03/2015 z dnia 20.01.2015 r. – w sprawie zmiany opłat z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych.
 • Uchwały nr 04-05/2015 z dnia 10.02.2015 r. – w sprawie ustalenia wysokości zasadniczego wynagrodzenia członków Zarządu SM „Polne” w Lubinie.
 • Uchwała nr 06/2015 z dnia 21.04.2015 r. – w sprawie korekty załącznika nr 2 do uchwały Rady Nadzorczej nr 03/2015 z dnia 20.01.2015 r.
 • Uchwała nr 07/2015 z dnia 05.05.2015 r. – w sprawie realizacji wniosków polustracyjnych przez Radę Nadzorczą SM „Polne” w Lubinie.
 • Uchwała nr 08/2015 z dnia 05.05.2015 r. – w sprawie realizacji wniosków polustracyjnych przez Zarząd SM „Polne”.
 • Uchwały nr 09-10/2015 z dnia 05.05.2015 r. w sprawie premii dla Prezesa Zarządu i Zastępcy Prezesa Zarządu za pracę w IV kwartale 2014 r.
 • Uchwała nr 11/2015 z dnia 05.05.2015 r. – w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu gospodarczego SM „Polne” w Lubinie na dzień 31.12.2014 r.
 • Uchwała nr 12/2015 z dnia 05.05.2015 r. – w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu SM „Polne” w Lubinie z działalności w roku 2014.
 • Uchwała nr 13/2015 z dnia 05.05.2015 r. – w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego SM „Polne” w Lubinie za rok 2014.
 • Uchwała nr 14/2015 z dnia 05.05.2015 r. – w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej SM „Polne” w Lubinie z działalności w roku 2014.
 • Uchwała nr 15/2015 z dnia 05.05.2015 r. – w sprawie podziału na części Walnego Zgromadzenia SM „Polne” w Lubinie.
 • Uchwała nr 16/2015 z dnia 05.05.2015 r. – w sprawie zaopiniowania terminów i porządku obrad Walnego Zgromadzenia SM „Polne” w Lubinie.
 • Uchwała nr 17/2015 z dnia 05.05.2015 r. – w sprawie zaopiniowania Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia SM „Polne” w Lubinie.
 • Uchwały nr 18-19/2015 z dnia 16.06.2015 r. – w sprawie premii dla Prezesa Zarządu i Zastępcy Prezesa Zarządu za pracę w 2014 roku.
 • Uchwała nr 20/2015 z dnia 07.07.2015 r. – w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej spłacanej w ramach kredytu uzyskanego w związku z udziałem SM „Polne” w Lubinie w programie „PROSUMENT”.
 • Uchwała nr 21/2015 z dnia 07.07.2015 r. – w sprawie ustalenia podziału kosztów zmiennych centralnego ogrzewania w okresie rozliczeniowym 2014/2015 dla węzłów cieplnych wyposażonych w podzielniki kosztów.
 • Uchwała nr 22/2015 z dnia 07.07.2015 r. – w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu gospodarczego SM Polne” w Lubinie na dzień 31.03.2015r.
 • Uchwały nr 23-24/2015 z dnia 25.08.2015 r. – w sprawie premii dla Prezesa Zarządu i Zastępcy Prezesa Zarządu za pracę w I kwartale 2015 roku.
 • Uchwała nr 25/2015 z dnia 25.08.2015 r. – w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu gospodarczego SM „Polne” w Lubinie na dzień 30.06.2015r.
 • Uchwała nr 26/2015 z dnia 25.08.2015 r. – w sprawie korekty planu gospodarczego na rok 2015.
 • Uchwała nr 27/2015 z dnia 25.08.2015 r. – w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 7 do Regulaminu rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i ciepłej oraz odprowadzania ścieków w SM „Polne” w Lubinie.
 • Uchwały nr 28-29/2015 z dnia 08.09.2015 r. – w sprawie premii dla Prezesa Zarządu i Zastępcy Prezesa Zarządu za pracę w II kwartale 2015 roku.
 • Uchwała nr 30/2015 z dnia 29.09.2015 r. – w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 8 do Regulaminu rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i ciepłej oraz odprowadzania ścieków w SM „Polne” w Lubinie.
 • Uchwała nr 31/2015 z dnia 29.09.2015 r. – w sprawie ustalenia i przeliczenia opłaty uzupełniającej dla węzła wodomierzowego Topolowa 24-42; 8-22 za III kwartał 2015 roku.
 • Uchwała nr 32/2015 z dnia 20.10.2015 r. – w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 9 do Regulaminu rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i ciepłej oraz odprowadzania ścieków w SM „Polne” w Lubinie.
 • Uchwała nr 33/2015 z dnia 24.11.2015 r. – w sprawie nabycia nieruchomości.
 • Uchwały nr 34-35/2015 z dnia 08.12.2015 r. – w sprawie premii dla Prezesa Zarządu i Zastępcy Prezesa Zarządu za pracę w III kwartale 2015 roku.
 • Uchwała nr 36/2015 z dnia 08.12.2015 r. – w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu gospodarczego SM „Polne” w Lubinie na dzień 30.09.2015 r.
 • Uchwała nr 37/2015 z dnia 08.12.2015 r. – w sprawie korekty planu gospodarczego na rok 2015.

Uchwały Zarząd:

Wykazy uchwał Zarządu  SM „Polne” w Lubinie

Wykaz uchwał z posiedzeń Zarządu SM „Polne” w Lubinie w roku 2016:

 • Uchwały nr 01 – 05/2016 z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia w poczet członków.
 • Uchwała nr 06/2016 z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia związanego z eksploatacją lokalu mieszkalnego.
 • Uchwała nr 07/2016 z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia do planu rzeczowo – finansowego  na 2016 rok zwrotu z tytułu wymiany okien.
 • Uchwała nr 08/2016 z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie zlecenia wykonania przeglądów instalacji gazowej.
 • Uchwała nr 09/2016 z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie spłaty zadłużenia wynikającego z zawartych umów kredytowych.
 • Uchwała nr 10/2016 z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie przekazania dłużników do egzekucji komorniczej.
 • Uchwały nr 11 – 15/2016 z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia w poczet członków.
 • Uchwały nr 16 – 17/2016 z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie rozłożenia na raty zadłużeń związanych z eksploatacją lokali mieszkalnych.
 • Uchwały nr 18 – 25/2016 z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowych.
 • Uchwała nr 26/2016 z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie przekazania zadłużenia do egzekucji komorniczej.
 • Uchwała nr 27/2016 z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia w poczet członków.
 • Uchwała nr 28/2016 z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie wszczęcia postępowania egzekucyjnego.
 • Uchwały nr 29 – 33/2016 z dnia 10 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia w poczet członków.
 • Uchwała nr 34/2016 z dnia 10 lutego 2016 roku w sprawie rozłożenia na raty zadłużeń związanych z eksploatacją lokali mieszkalnych.
 • Uchwała nr 35/2016 z dnia 10 lutego 2016 roku w sprawie przyznania dodatkowego pomieszczenia.
 • Uchwała nr 36/2016 z dnia 10 lutego 2016 roku w sprawie przystąpienia w poczet członków Stowarzyszenia Odbiorców Ciepła „Razem cieplej”.
 • Uchwała nr 37/2016 z dnia 10 lutego 2016 roku w sprawie ponownego powiadomienia mieszkańców o konieczności udostępnienia lokali do legalizacyjnej wymiany wodomierzy.
 • Uchwała nr 38/2016 z dnia 10 lutego 2016 roku w sprawie skierowania dłużnika do sądu o nakaz zapłaty i wydanie gruntu.
 • Uchwała nr 39/2016 z dnia 10 lutego 2016 roku w sprawie skierowania dłużników do egzekucji komorniczej.
 • Uchwała nr 40/2016 z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu poza postępowaniem egzekucyjnym.
 • Uchwały nr 41 – 45/2016 z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia w poczet członków.
 • Uchwały nr 46 – 52/2016 z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie rozłożenia na raty zadłużeń związanych z eksploatacją lokali mieszkalnych i użytkowych.
 • Uchwała nr 53/2016 z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy gruntu.
 • Uchwała nr 54/2016 z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia wypowiedzenia umowy dzierżawy.
 • Uchwały nr 55 – 56/2016 z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowych.
 • Uchwała nr 57/2016 z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie rozszerzenia egzekucji komorniczych.
 • Uchwała nr 58/2016 z dnia 08 marca 2016 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wydanie oświadczenia o zgodzie na sprzedaż lokalu poza postępowaniem egzekucyjnym.
 • Uchwały nr 59 – 63/2016 z dnia 08 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia w poczet członków.
 • Uchwały nr 64 – 66/2016 z dnia 08 marca 2016 roku w sprawie rozłożenia na raty zadłużeń związanych z eksploatacją lokali mieszkalnych.
 • Uchwała nr 67/2016 z dnia 08 marca 2016 roku w sprawie ułożenia dodatkowego przewodu ochronnego w przewodzie WLZ.
 • Uchwała nr 68/2016 z dnia 08 marca 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
 • Uchwała nr 69/2016 z dnia 08 marca 2016 roku w sprawie zawarcia umowy na wykonanie okresowej kontroli 5-letniej i rocznej stanu technicznego i przydatności do użytkowania budynków mieszkalnych.
 • Uchwała nr 70/2016 z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia w poczet członków.
 • Uchwała nr 71/2016 z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie wszczęcia egzekucji komorniczych.
 • Uchwała nr 72/2016 z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
 • Uchwały nr 73 – 75/2016 z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie rozłożenia na raty zadłużeń związanych z eksploatacją lokali mieszkalnych.
 • Uchwała nr 76/2016 z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia Aneksu nr 7 do uchwały Zarządu SM „Polne” w Lubinie w sprawie zatwierdzenia przyjętych zasad rachunkowości.
 • Uchwały nr  77 – 78/2016 z dnia 05 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia w poczet członków.Uchwały nr 79 – 83/2016 z dnia 05 kwietnia 2016 roku w sprawie rozłożenia na raty zadłużeń związanych z eksploatacją lokali mieszkalnych.
 • Uchwały nr 84 – 85/2016 z dnia 05 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowych.
 • Uchwały nr 86 – 92/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia w poczet członków.
 • Uchwała nr 93/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie podnajęcia lokalu mieszkalnego.
 • Uchwały nr 94 – 96/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie rozłożenia na raty zadłużeń związanych z eksploatacją lokali mieszkalnych.
 • Uchwała nr 97/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie ułożenia kostki brukowej przy prowadzonym punkcie gastronomicznym.
 • Uchwała nr 98/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie skierowania dłużników do sądu i do egzekucji komorniczej.
 • Uchwała nr 99/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia harmonogramu części I, II i III Walnego Zgromadzenia SM „Polne” w Lubinie.
 • Uchwała nr 100/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia SM „Polne” w Lubinie.
 • Uchwała nr 101/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia przeglądów gazowych w mieszkaniach.
 • Uchwała nr 102/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie postawienia do dyspozycji Rady Nadzorczej lokalu mieszkalnego.
 • Uchwała nr 103/2016 z dnia 05 maja 2016 roku w sprawie wypowiedzenia członkostwa.
 • Uchwały nr 104 – 105/2016 z dnia 05 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia w poczet członków.
 • Uchwały nr 106 – 107/2016 z dnia 05 maja 2016 roku w sprawie rozłożenia na raty zadłużeń związanych z eksploatacją lokali mieszkalnych.
 • Uchwała nr 108/2016 z dnia  05 maja 2016 roku w sprawie skierowania dłużników do sądu i do egzekucji komorniczej.
 • Uchwała nr 109/2016 z dnia  05 maja 2016 roku w sprawie spłaty zadłużenia wynikającego z umów kredytowych.
 • Uchwała nr 110/2016 z dnia 05 maja 2016 roku w sprawie likwidacji uszkodzonego urządzenia zabawowego.
 • Uchwały nr 111 – 116/2016 z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia w poczet członków.
 • Uchwały nr 117 – 120/2016 z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie rozłożenia na raty zadłużeń związanych z eksploatacją lokali mieszkalnych.
 • Uchwała nr 121/2016 z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy gruntu.
 • Uchwała nr 122/2016 z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie braku zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod pojemniki na odzież używaną.
 • Uchwała nr 123/2016 z dnia  20 maja 2016 roku w sprawie skierowania dłużników do sądu.
 • Uchwała nr 124/2016 z dnia  31 maja 2016 roku w sprawie ustalenia alfabetycznej listy kandydatów do Rady Nadzorczej.
 • Uchwała nr 125/2016 z dnia  31 maja 2016 roku w sprawie udostępnienia kserokopii dokumentów.
 • Uchwała nr 126/2016 z dnia  31 maja 2016 roku w sprawie zainstalowania licznika wody.
 • Uchwała nr 127/2016 z dnia  31 maja 2016 roku w sprawie zdjęcia z ewidencji zepsutego lub nie nadającego się do użytkowania wyposażenia biur Spółdzielni.
 • Uchwały nr 128 – 133/2016 z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia w poczet członków.
 • Uchwała nr 134/2016 z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie wystąpienia do sądu o uzyskanie wyroku eksmisji.
 • Uchwała nr 135/2016 z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
 • Uchwała nr 136/2016 z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości kwoty wywoławczej, wadium i postąpienia do postępowania przetargowego.
 • Uchwała nr 137/2016 z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie ogłoszenia przetargu na uzyskanie pierwszeństwa zawarcia umowy nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
 • Uchwały nr 138 – 142/2016 z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie rozłożenia na raty zadłużeń związanych z eksploatacją lokali mieszkalnych.
 • Uchwała nr 143/2016 z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego.
 • Uchwała nr 144/2016 z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie dofinansowania remontu chodników.
 • Uchwała nr 145/2016 z dnia 13 czerwca  2016 roku w sprawie podpisania aneksu do umowy na monitoring dotacji.
 • Uchwała nr 146/2016 z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie prezentacji Spółdzielni w publikacji książkowej.
 • Uchwała nr 147/2016 z dnia 13 czerwca 2016 oku w sprawie powołania komisji w celu otwarcia lokalu użytkowego.
 • Uchwała nr 148/2016 z dnia  13 czerwca 2016 roku w sprawie przedterminowej spłaty rat kapitałowo – odsetkowych wynikających z umów kredytowych.
 • Uchwała nr 149/2016 z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie skierowania dłużników do sądu i do egzekucji komorniczej.
 • Uchwała nr 150/2016 z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia w poczet członków.
 • Uchwały nr 151 – 154/2016 z dnia 23 czerwca  2016 roku w sprawie przyjęcia w poczet członków.
 • Uchwała nr 155/2016 z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia związanego z eksploatacją lokalu mieszkalnego.
 • Uchwała nr 156/2016 z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie dokonania zmian w Regulaminie rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej…
 • Uchwały nr 157 – 158/2016 z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie dokonania odpisów aktualizacyjnych należności.
 • Uchwała nr 159/2016 z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie skierowania dłużników do sądu.
 • Uchwała nr 160/2016 z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia zaliczek na c.o.
 • Uchwały nr 161 – 162/2016 z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie przyjęcia w poczet członków.
 • Uchwała nr 163/2016 z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
 • Uchwała nr 164/2016 z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości kwoty wywoławczej, wadium i postąpienia do postępowania przetargowego.
 • Uchwała nr 165/2016 z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie ogłoszenia przetargu na uzyskanie pierwszeństwa zawarcia umowy nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
 • Uchwały nr 166 – 171/2016 z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie rozłożenia na raty zadłużeń związanych z eksploatacją lokali mieszkalnych.
 • Uchwała nr 172/2016 z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie postawienia do dyspozycji Zarządu lokalu mieszkalnego.
 • Uchwała nr 173/2016 z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie zdjęcia z ewidencji należności nieściągalnych.
 • Uchwała nr 174/2016 z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie rozłożenia na raty wpłaty kaucji związanej z najmem lokalu użytkowego.
 • Uchwały nr 175 – 179/2016 z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie przyjęcia w poczet członków.
 • Uchwały nr 180 – 183/2016 z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rozłożenia na raty zadłużeń związanych z eksploatacją lokali mieszkalnych.
 • Uchwała nr 184/2016 z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie zakupu ochronnego oprogramowania komputerowego.
 • Uchwała nr 185/2016 z dnia 26 lipca  2016 roku w sprawie skierowania dłużników do egzekucji komorniczej.
 • Uchwały nr 186 – 187/2016 z dnia 03 sierpnia 2016 roku w sprawie rozłożenia na raty zadłużeń związanych z eksploatacją lokali mieszkalnych.
 • Uchwała nr 188/2016 z dnia 03 sierpnia 2016 roku w sprawie skierowania do Rady Nadzorczej podania w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego.
 • Uchwała nr 189/2016 z dnia 03 sierpnia 2016 roku w sprawie zlecenia dodatkowych robót w związku z budowa parkingów.
 • Uchwały nr 190 – 191/2016 z dnia 03 sierpnia 2016 roku w sprawie zdjęcia z ewidencji należności nieściągalnych.
 • Uchwała nr 192/2016 z dnia 03 sierpnia 2016 roku w sprawie rezygnacji z członkowstwa w Concordia Polska TUW.
 • Uchwały nr 193 – 197/2016 z dnia 12 sierpnia  2016 roku w sprawie przyjęcia w poczet członków.
 • Uchwała nr 198/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 roku w sprawie wystąpienia do sądu w celu uzyskania postanowienia o nabyciu spadku.
 • Uchwała nr 199/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
 • Uchwała nr 200/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości kwoty wywoławczej, wadium i postąpienia do postępowania przetargowego.
 • Uchwała nr 201/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia przetargu na uzyskanie pierwszeństwa zawarcia umowy nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
 • Uchwały nr 202 – 203/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 roku w sprawie rozłożenia na raty zadłużeń związanych z eksploatacją lokali mieszkalnych.
 • Uchwała nr 204/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 roku w sprawie wymiany nieprawidłowo działających przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
 • Uchwały nr 205 – 206/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 roku w sprawie dokonania odpisów aktualizacyjnych należności.
 • Uchwała nr 207/2016 z dnia 12 sierpnia  2016 roku w sprawie skierowania dłużników do sądu.
 • Uchwała nr 208/2016 z dnia 24 sierpnia  2016 roku w sprawie przyjęcia w poczet członków.
 • Uchwały nr 209 – 210/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 roku w sprawie rozłożenia na raty zadłużeń związanych z eksploatacją lokali mieszkalnych.
 • Uchwała nr 211/2016 z dnia 24 sierpnia  2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
 • Uchwały nr 212 – 214/2016 z dnia 13 września  2016 roku w sprawie przyjęcia w poczet członków.
 • Uchwały nr 215 – 216/2016 z dnia 13 września  2016 roku w sprawie rozłożenia na raty wpłaty kaucji związanej z najmem lokalu mieszkalnego.
 • Uchwała nr 217/2016 z dnia 13 września  2016 roku w sprawie wypowiedzenia umowy najmu lokalu użytkowego.
 • Uchwała nr 218/2016 z dnia 13 września  2016 roku w sprawie skierowania wniosku w sprawie podjęcia dalszych działań związanych z lokalem mieszkalnym, pod obrady Rady Nadzorczej.
 • Uchwała nr 219/2016 z dnia 13 września  2016 roku w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania, o jakie będzie się starać Spółdzielnia z funduszy unijnych.
 • Uchwały nr 220 – 223/2016 z dnia 21 września  2016 roku w sprawie przyjęcia w poczet członków.
 • Uchwała nr 224/2016 z dnia 21 września  2016 roku w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia związanego z eksploatacją lokalu mieszkalnego.
 • Uchwała nr 225/2016 z dnia 21 września  2016 roku w sprawie braku zgody na zwrot kosztów poniesionych na remont lokalu użytkowego.
 • Uchwała nr 226/2016 z dnia 21 września  2016 roku w sprawie ujęcia w planach w latach przyszłych wymiany drzwi wewnętrznych na klatce schodowej i remontu lokalu użytkowego.
 • Uchwała nr 227/2016 z dnia 28 września  2016 roku w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia związanego z eksploatacją lokalu mieszkalnego.
 • Uchwała nr 228/2016 z dnia 28 września  2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
 • Uchwały nr 229 – 231/2016 z dnia 28 września 2016 roku w sprawie skierowania dłużników do sądu.
 • Uchwała nr 232/2016 z dnia 28 września  2016 roku w sprawie dokonania odpisu aktualizacyjnego należności.
 • Uchwała nr 233/2016 z dnia 28 września 2016 roku w sprawie skierowania dłużników do sądu i do egzekucji komorniczej.
 • Uchwały nr 234 – 235/2016 z dnia 05 października 2016 roku w sprawie przyjęcia w poczet członków.
 • Uchwała nr 236/2016 z dnia 05 października 2016 roku w sprawie udostępnienia kserokopii dokumentów.
 • Uchwały nr 237 – 240/2016 z dnia 05 października 2016 roku w sprawie rozłożenia na raty zadłużeń związanych z eksploatacją lokali.
 • Uchwała nr 241/2016 z dnia 05 października 2016 roku w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy gruntu.
 • Uchwały nr 242 – 243/2016 z dnia 25 października 2016 roku w sprawie przyjęcia w poczet członków.
 • Uchwała nr 244/2016 z dnia 25 października 2016 roku w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy gruntu.
 • Uchwała nr 245/2016 z dnia 25 października 2016 roku w sprawie końcowego rozliczenia umów dot. robót budowlanych.
 • Uchwała nr 246/2016 z dnia 25 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia nowej wielkości opłat kosztów stałych c.o. i c.w.u. dla niektórych węzłów.
 • Uchwała nr 247/2016 z dnia 25 października 2016 roku w sprawie nie obciążania odsetkami do wysokości 5,0 zł włącznie.
 • Uchwała nr 248/2016 z dnia 25 października 2016 roku w sprawie skierowania dłużników do sądu celem uzyskania nakazów zapłaty.
 • Uchwała nr 249/2016 z dnia 08 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia w poczet członków.
 • Uchwały nr 250 – 251/2016 z dnia 08 listopada 2016 roku w sprawie rozłożenia na raty zadłużeń związanych z eksploatacją lokali mieszkalnych.
 • Uchwała nr 252/2016 z dnia 08 listopada 2016 roku w sprawie końcowego rozliczenia umów dot. robót budowlanych.
 • Uchwała nr 253/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zakupu sprzętu komputerowego.
 • Uchwała nr 254/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie skierowania dłużnika do sądu celem uzyskania nakazu zapłaty.
 • Uchwała nr 255/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia w poczet członków.
 • Uchwała nr 256/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie zgody na wydanie kserokopii dokumentów.
 • Uchwała nr 257/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia związanego z eksploatacją lokalu mieszkalnego.
 • Uchwała nr 258/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie nie naliczania 70% odsetek od zadłużenia.
 • Uchwały nr 259 – 262/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie dokonania odbiorów końcowych pogwarancyjnych.
 • Uchwała nr 263/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu wyboru wykonawcy na usługi kominiarskie na zasobach SM „Polne” w latach 2017 – 2019.
 • Uchwała nr 264/2016 z dnia 06 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia w poczet członków.
 • Uchwała nr 265/2016 z dnia 06 grudnia 2016 roku w sprawie odrzucenia odwołania od uchwały Rady Nadzorczej nr 44/2016 skierowanego do Walnego Zgromadzenia.
 • Uchwała nr 266/2016 z dnia 06 grudnia 2016 roku w sprawie nie naliczania 70% odsetek od zadłużenia.
 • Uchwała nr 267/2016 z dnia 06 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia wstępnej zgody na odstąpienie od licytacji nieruchomości.
 • Uchwała nr 268/2016 z dnia 06 grudnia 2016 roku w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia związanego z eksploatacją lokalu mieszkalnego.
 • Uchwała nr 269/2016 z dnia 06 listopada 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu wyboru wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie modernizacji instalacji c.o. i c.w.u. budynków mieszkalnych.
 • Uchwała nr 270/2016 z dnia 06 listopada 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu wyboru wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych.
 • Uchwała nr 271/2016 z dnia 06 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 4 do Regulaminu pracy.
 • Uchwały nr 272 – 275/2016 z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia w poczet członków.
 • Uchwały nr 276 – 277/2016 z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie wydania kserokopii dokumentów.
 • Uchwała nr 278/2016 z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie udzielenia informacji n/t wielkości zadłużenia.
 • Uchwała nr 279/2016 z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie odstąpienia od licytacji lokalu mieszkalnego.
 • Uchwała nr 280/2016 z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie podpisania umowy o najem lokalu użytkowego.
 • Uchwała nr 281/2016 z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie dokonania odbiorów końcowych pogwarancyjnych i niestosowania zapisów wynikających z zawartych umów.
 • Uchwała nr 282/2016 z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany stawki ryczałtowej za konserwację domofonów oraz stawki roboczogodziny.
 • Uchwała nr 283/2016 z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za lokal mieszkalny w najmie.
 • Uchwała nr 284/2016 z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie wypłaty wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych prac porządkowych.
 • Uchwała nr 285/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie wyboru programu ubezpieczeniowego.
 • Uchwała nr 286/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zawieszenia egzekucji z lokalu mieszkalnego.
 • Uchwała nr 287/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zdjęcia lokatorów i najemców, którzy obecnie nie figurują w SM, z ewidencji nadpłat i niedopłat.
 • Uchwała nr 288/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie wydania kserokopii dokumentów.
 • Uchwała nr 289/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany stawki opłat czynszu dla lokalu mieszkalnego w najmie.
 • Uchwały nr 290 – 293/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie dokonania odpisów aktualizacyjnych należności.
 • Uchwała nr 294/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie przesunięcia terminu usunięcia usterek.