Organami Spółdzielni Mieszkaniowej „Polne” w Lubinie są:
Walne Zgromadzenie Spółdzielni
Rada Nadzorcza
Zarząd
Szczegółowe kompetencje organów spółdzielni zawarte są w statucie

Spółdzielni Mieszkaniowej „Polne” w Lubinie, ustawie z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) oraz ich regulaminach.