Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Polne” w Lubinie

Treść Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Polne” w Lubinie została uchwalona przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Polne Lubinie w dniach 23,24,25.05.2018 r. a zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 03.12.2018 r.

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Polne w Lubinie