SM „Polne” w Lubinie realizuje projekt p.n. Wzrost efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych znajdujących się pod zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej „Polne” w Lubinie”

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Opis projektu

Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło poprzez termomodernizację w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych, stropodachów i wymianę lub zwiększenie izolacji c.o. i c.w.u. oraz regulację podpionową instalacji centralnego ogrzewania w budynkach przy:
1. ul. Topolowej 52;
2. ul. Topolowej 24-42;
3. ul. Leszczynowej 2-10;
Termomodernizacja w/w budynków będzie realizowana w ramach projektu POIS.01.03.02.00-0034/17, na który Spółdzielnia otrzymała środki.

Planowane efekty

Termomodernizacja i regulacja podpionowa budynków jest składową kompleksowych działań zmierzających do zmniejszenia energochłonności obiektów na zasobach SM „Polne” w Lubinie. Niniejszym procesem zostało objętych 12 obiektów, z czego w tegorocznym konkursie biorą udział 3 ostatnie nieruchomości. Proponowana obecnie modernizacja pozwoli na osiągnięcie celów przewidzianych przez Warunki Techniczne dla przegród zewnętrznych budynku na rok 2021, współczynniki przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych po termomodernizacji wynoszą mniej niż 0,20 W/(m2K) oraz mniej niż 0,15 W/(m2K) dla stropodachów. Wymiana stolarki, w wymaganym na budynkach zakresie, jest uzupełnieniem działań zmierzających do zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie oraz ograniczenia nadmiernych strat na infiltrację. Dla osiągnięcie jak najwyższego poziomu oszczędności energii końcowej w budynku konieczne jest zwiększenie efektywności systemu grzewczego poprzez zmniejszenie nadmiernych strat z przewodów rozdzielczych w piwnicy przez ich właściwą izolację cieplną, a w części obiektów założono montaż lub wymianę zaworów równoważących na instalacji grzewczej. Przewidziane modernizacje przyniosą bardzo dobre rezultaty, zarówno z punktu widzenia kosztów eksploatacji jak i z uwagi na zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną nieodnawialną.
W wyniku powyższych działań obliczeniowe ograniczenie zapotrzebowania energii końcowej na cele c.o. i c.w.u. w analizowanych budynkach wyniesie 30 – 40 % w odniesieniu do stanu aktualnego.

Wartość projektu i wkład Funduszy Europejskich

Całkowita wartość projektu realizowanego w ramach wniosku POIS.01.03.02.00-0034/17-00: 4 664 554,29 PLN,  w tym dofinansowanie w wysokości na 3 063 671,10 PLN.

Informacje o nadużyciach:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Polne” w Lubinie realizuje projekt p.n. „Wzrost efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych znajdujących się pod zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej „Polne” w Lubinie” . Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki.

Wykonując obowiązek wynikający z zawartej w dniu 09.08.2019r, pomiędzy Spółdzielnią a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowy nr POIS.01.03.02.-00-0034/17-00 na dofinansowanie Projektu p.n. „Wzrost efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych znajdujących się pod zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej „Polne” w Lubinie” niniejszym informujemy, że wszelkie podejrzenia wystąpienia potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych powstałych w związku z realizacją przedmiotowego projektu można zgłaszać poprzez narzędzia informatyczne udostępnione przez Instytucję Zarządzającą na dedykowanym POIiŚ serwisie internetowym https://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci/ w zakładce zgłaszanie nieprawidłowości, na specjalny adres e-mail lub korzystając z elektronicznego formularza.
unia

flaga-ue